Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Vzdelávacie programy BMC, IDME, SME

Body-Mind Centering® (BMC®)

Systém založený na spojení tela a mysle. Vychádza zo štúdií založených na využití anatomických, fyziologických, psychologických princípov v pohybe, dotyku, hlase a mysli. Toto skúmanie pomáha porozumieť, ako sa myseľ prejavuje cez telo a telo cez myseľ. BMC® systém má veľmi široké možnosti využitia v tanci, športe, fyzioterapii, psychoterapii, v práci s deťmi, vzdelávaní, v práci s hlasom, hudbou i vo výtvarnom umení, v meditáciách, joge a ďalších body-mind disciplínach. Zakladateľkou systému BMC® a riaditeľkou The School for Body-Mind Centering® je Bonnie Bainbridge Cohen. Viac o BMC® a IDME v angličtine | Lektori | Absolventi IDME


A Body-Mind Centering® course:The Fluid System

11 – 17 July, 2023 Bratislava, Slovakia

The fluids are the transportation system of the body. They underlie presence and transformation, set the ground for basic communication, and mediate the dynamics of flow between rest and activity, tension and relaxation. The characteristics of each fluid relate to a different quality of movement , touch, voice, and state of mind. These relationships can be approached from the aspects of movement, mind states, or from anatomical and physiological functioning.

This course includes:

 • The major fluids of the body (cellular, interstitial and transitional fluids, blood, lymph, synovial fluid, and cerebrospinal fluid).
 • Distinguishing the qualities of specific fluids through movement and touch.
 • Initiating movement from each of the fluids.
 • Identifying individual psychophysical characteristics of each of the fluids and their various combinations.
 • Gaining awareness of your own fluid affinities and recognizing their embodiment and expression in others.

Fluid System course in the approach of Body – Mind  Centering® offers a unique chance to dive into an experiential exploring of your body, its functions and expressiveness.

It can be inspiring for everybody. For those of us working with movement, with infants, children or adults (physiotherapists, teachers of dance, yoga and tai-chi, dance therapists) it can offer new approaches to functional and healthy movement as well as new ways of repatterning and therapy.

This course does not require previous knowledge and is open for everyone. It can be taken individually or combined with other BMC® courses at any licensed BMC® program to become a Somatic Movement Educator (SME).

Practical information:

The course will take place in Bratislava, Slovakia – just an hour train ride from Vienna, Austria. It is 6 days long, with 1 free day in between. Every day we begin at 8.30 and finish at 18.00, lunch break is cca 1,5 hour.  You will get a detailed schedule on the first day of the course.

The common language in class is English. Please, contact us if language is a concern.

Teachers: certified BMC® teachers – Walburga Glatz (Germany), Anka Sedlackova (Slovakia)

Course fee: 770 Euro; reduced fee for residents of Eastern Europe: 616 Euro. If you pay the full payment before June 11, 2023, you get reduction of 50 Eur – so the final price would be 720 Eur (or 566 Eur if you are Eastern Europe country resident). Payment in installments is also possible after individual agreement. It is also necessary to pay a deposit of EUR 50 by June 11, which will secure your place on the course (this must also be paid in the case of a special agreement on payment in installments).

The course fee does not include accommodation, homework fees and insurance.

If you want to register or have more questions – do not hesitate and contact us by phone: 00421 905 713 314 (Anka Sedlackova), 00421 905 521 025 (Angelika Kovacova) or email angelika@babyfit.sk


Slovenska verzia:

Kurz pohybového prístupu Body-Mind Centering®: Systém telesných tekutín

11. – 17. júl 2023 Bratislava, Priestor Špirála, Drieňova 40

Tekutiny zabezpečujú transportný systém v tele. Sú východiskom prítomnosti a transformácie, poskytujú základ pre komunikáciu a regulujú dynamiku vyvažovania aktivity a kľudu, napätia a uvoľnenia. Vlastnosti každej tekutiny súvisia s rôznou kvalitou pohybu, dotyku, hlasu a stavu mysle. Vstupovať do týchto vzťahov môžeme prostredníctvom aspektov pohybu, stavov mysle alebo anatomického a fyziologického fungovania.

Materiál kurzu zahŕňa:

·         Hlavné tekutiny tela (bunková a medzibunková tekutina, krv, lymfa, synoviálna tekutina a cerebrospinálna tekutina).

·          Rozlišovanie kvalít špecifických tekutín prostredníctvom pohybu a dotyku.

·         Iniciáciu pohybu z jednotlivých tekutín.

·         Identifikáciu individuálnych psychofyzických charakteristík každej z tekutín a ich rôznych kombinácií.

·         Podporu schopností uvedomovania si osobných preferencií súvisiacich s tekutinami, rozoznávanie ich stelesnenia a prejavov u ostatných.

Kurz Systému telesných tekutín v prístupe Body – Mind  Centering® ponúka unikátnu šancu ponoriť sa do skúmania tohto systému zážitkovým spôsobom.

Je vhodný pre každého, koho zaujíma objavovanie  svojho tela, jeho funkčnej ale aj expesívnej stránky.

Ľudia pracujúci s pohybom ( fyzioterapeuti, učitelia jogy, tai –chi, taneční pedagógovia, taneční terapeuti)  môžu v tomto kurze nájsť nové pohľady na problematiku funkčného a zdravého pohybu, ale aj spôsobov rehabilitácie či terapie. Nové informácie a vzťah k systému tekutín môže priniesť aj terapeutom psychosomatických disciplín a jemných dotykových techník.

Tento kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti a je otvorený pre každého. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšimi BMC® kurzami v ktoromkoľvek licencovanom BMC® programe.

Praktické informácie:

Kurz sa uskutoční v Bratislave (Priestor Špirála, Drieňova 40) a trvá 6 dní, počas kurzu je jeden deň voľný. Výučba začína o 8.30 a končí o cca 18.00, obedná prestávka je 1,5 hodiny.  Presný rozvrh dostanete v prvom dni kurzu.

Vyučovací jazyk
Kurz je vedený v anglickom jazyku. Počas kurzu bude k dispozícii slovenský preklad, zabezpečený osobou kvalifikovanou v systéme BMC®

Pedagógovia: certifikovaní učitelia BMC® – Walburga Glatz (Nemecko), Anna Sedlačková (Slovensko)

Cena: 770 Eur, pre obyvateľov krajín východnej Európy poskytujeme zľavu 20 % – znížená cena je 616 Eur. Ak platbu uhradíte do 11. júna 2023, získate ešte ďalšiu zľavu vo výške 50 Eur – takže ak ste z krajiny východnej Európy a zaplatíte v danom termíne, vaša cena bude 566 Eur. Po individuálnej dohode je možná aj platba na splátky. Do 11. júna  je tiež nevyhnutné uhradiť zálohu 50 Eur, ktorá vám zabezpečí miesto na kurze (túto je potrebné uhradiť aj v prípade špeciálnej dohody o platení na splátky). Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, poplatok za domáce úlohy a poistenie.

Ak sa chcete prihlásiť, rozmýšlate o účasti a máte viac otázok, neváhajte a kontaktujte nás na angelika@babyfit.sk, 0905 713 314, 0905 521 925


Vzdelávacie programy Pohybového systému Body-Mind Centering®:

 • BMC® – 1. Zmysly a vnímanie
 • BMC® – 2. Základné neurologické vzorce
 • BMC® – 3. Reflexy, vzpriamovacie reakcie, rovnovážne odozvy
 • BMC® – 4. Ontogenetický vývin

Infant Developmental Movement Educator (IDME)

 • IDME – 1
 • IDME – 2

Somatic Movement Educator (SME)