Práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

Babyfit je zapojený do medzinárodného projektu SPARKSSomatic Practices, Art and Creation for Special Needs (Somatické metódy, umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby).

Medzinárodný projekt piatich partnerov: ArtMan (Maďarsko), Babyfit (Slovensko), EMA (Veľká Británia), Leben nuova (Taliansko), SOMA (Francúzsko).

Všetci partneri už v minulosti spolupracovali a podporovali sa pri vývoji odborných tréningov pohybového prístupu Body-Mind Centering® (BMC®) vo svojej krajine a prostredníctvom iných foriem výmeny, napr. workshopov a konferencií.

Od roku 2011 prebiehala medzi organizáciami diskusia o spôsoboch, ako sa dostať na vyššiu úroveň znalostí v aplikácii BMC® prístupu na požiadavky ľudí so špeciálnymi potrebami a eventuálne vytvoriť formy tréningu pre rôzne skupiny populácie (odborníci, opatrovatelia, rodičia, komunity).

Témy projektu

  1. Skúsenostné vzdelávanie a telesné seba-uvedomenie ako kľúčové faktory pre zlepšenie kvality života a posilnenie ľudí so špeciálnymi potrebami a postihnutím, vrátane ich rodín a opatrovateľov.
  2. Zdieľaná starostlivosť a horizontálne vzdelávanie ako základný princíp pre dialóg medzi predstaviteľmi zdravotníckeho systému, inštitúcií a komunít.
  3. Potreba transformácie súčasnej prezentácie postihnutia a chorôb smerom k integrujúcej, ne-normatívnej paradigme zdravia, orientovanej na proces a zameranej na človeka.
  4. Podpora medzi-kulturálneho učenia sa, uznanie individuálnej a environmentálnej rôznorodosti.

Somatické vzdelávanie vychádza zo skúsenostného učenia a telesného seba-uvedomenia a vytvára premostenie medzi formálnymi a neformálnymi prístupmi a inovatívnymi metodikami pre vhodný prístup pre špeciálne potreby. Môže vytvoriť prechodný priestor na artikuláciu dialógu medzi rôznymi predstaviteľmi starostlivosti v sociálnej oblasti, medzi inštitúciami a komunitami, profesionálnymi terapeutmi a pacientami.

Somatické vzdelávanie sa môže stať dvojitým zdrojom:

  • pre profesionálov zdravotníckeho systému, hľadajúcich cesty porozumenia a interpretácie multidimenzionálnej odbornosti pacientov, vstupujúcich do vyjadrenia svojich špeciálnych potrieb a identifikácie vhodných odpovedí na ne;
  • pre prijímateľov starostlivosti, ktorí skúmajú iné spôsoby rozšírenia odbornosti na poli svojej diagnózy až za obmedzenosť “deficitu”, smerom k novým koncepciám zdravia, vytvoreným v integrovanej a ne-normatívnej perspektíve psychofyzického stavu pohody.

Termín “somatické vzdelávanie” sa prvýkrát objavil v USA v sedemdesiatych rokoch v prácach a aktivitách filozofa (a neskôr somatického terapeuta) Thomasa Hanna. On definuje pojem “soma” ako “telo pozorované z pohľadu prvej osoby”, telo “cítené zvnútra” (Bodies in Revolt, 1970). Prístup BMC® vychádza z oblasti somatického vzdelávania v intervale medzi formálnymi disciplínami (inštitucionálna medicína, hygiena, starostlivosť) a empirickými formami znalostí, prezentuje špecifickú kultúru tela. BMC® je integrovaný prístup k pohybu, telu a vedomiu, skúsenostná štúdia založená na stelesnení a aplikácii anatomických, fyziologických, psychofyzických a vývinových princípov, využíva pohyb, dotyk, hlas a myseľ. Rovnako ako ostatné somatické vzdelávacie metódy, BMC® skúma kvalitatívne a vzťahové aspekty pohybu a vyjadrenia, prinášajúc jedinečnosť každého individuálnej sensorimotorickej a percepčnej skúsenosti a inteligencie. Tento prístup vyvinula Bonnie Bainbridge Cohen, terapeutka a tanečnica z USA. Viac ako 35 rokov študovala pohyb a dotyk z vývinovej perspektívy, objavovala a organizovala široké spectrum podporných princípov a techník, ktoré nám umožňujú pochopiť vzťahy mysle a tela. Cohen, ktorá sa na tomto projekte zúčastňuje ako učiteľ, zdieľa svoje bohaté skúsenosti na poli práce s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Projekt SPARKS prebieha v období rokov 2013 až 2015. V rámci neho sa už uskutočnilo niekoľko podujatí: Tvorivé stretnutie pre rodičov s deťmi so špeciálnymi potrebami v Bratislave, Konferencia “An Inventory of Experiences” v Paríži a tiež ďalšie akcie na lokálnej úrovni jednotlivých partnerských organizácií.

logo_celozivotne_vzdelavanieProjekt je finančne podporený Programom celoživotného vzdelávania Grundtvig, Učiace sa partnerstvá. Za obsah projektu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.