O Babyfite

babyfit_malba_1

Dobrý učiteľ vás nepozve do domu svojej múdrosti – radšej vás zavedie k prahu vašej vlastnej mysle.
Chalíl Džibrán, Prorok

Pozorovaním a objavovaním zákonitostí psychomotorického vývinu dieťaťa a jeho individuálnych prejavov ponúkame priestor pre jeho všestranný rozvoj. Formou tvorivých pohybových aktivít a hier vytvárame deťom prostredie pre zážitkové skúmanie. Rodičom umožňujeme vnímať svoje dieťa v motivujúcej a nekritickej atmosfére. Babyfit svojou činnosťou podporuje celostný a láskavý pohľad na potreby dieťaťa v rôznych štádiách vývinu.
[dt_quote type=”pullquote” layout=”right” font_size=”normal” animation=”none” size=”1″]Zamyslenie Anky Sedlačkovej a Angeliky Kováčovej[/dt_quote]

Babyfit, občianske združenie sa venuje vzdelávacím aktivitám v oblasti pohybu so zameraním na  najmenšie deti,  ich rodičov, ako aj na profesionálov pracujúcich s pohybom (tanečníci, fyzioterapeuti, špeciálni pedagógovia).

V prístupe k pohybu vychádza z prirodzených zákonitostí psychofyzického vývinu človeka, so zameraním na obdobie prvého roku života. V tomto období sa formujú podstatné pohybové návyky, ktoré sa zúročujú po celý život. Porozumenie týmto zákonitostiam, vzťahom medzi nimi ako aj rozpoznanie individuálnych prejavov je základným kľúčom k otvoreniu detskej duše – mysle. Toto je východiskom pohybového systému BabySoma®, ktorý vyvinuli zakladateľky Babyfitu Mgr. Art Anna Sedlačková ArtD. a Mgr. Art Angelika Kováčová.

Vytváraním podnetných podmienok sa Babyfit snaží vzdelávať rodičov v porozumení špecifík a dôležitosti jednotlivých pohybových míľnikov a tým podporiť čo najvyváženejší vývin detí.

Činnosť Babyfitu profilujeme v nasledujúcich oblastiach:

Systematické vzdelávanie v oblasti práce s deťmi

  • Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku – kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR v rozsahu 70 hodín, v období od roku 2008 prebehli už 4 cykly
  • Ako sa hýbu bábätká – nadstavbový kurz pre absolventov kurzu Pohybové vzdelávanie pre deti predškolského veku, rozsah 24 hodín, prvý cyklus prebehol v januári 2011
  • Kurzy pohybového systému Body-Mind Centering®, certifikačný program Infant Developmental Movement Educator, v spolupráci s The School of Body-Mind Centering®, USA
  • Pripravujeme – odborné semináre zamerané na využitie  pohybu a dotyku pre  deti so špeciálnymi potrebami (v spolupráci so zahraničnými odborníkmi)
  • Príležitostné vzdelávanie – workshopy so zameraním na špecifiká psychomotorického vývinu v prvom roku života, v prípade záujmu rôznych organizácií

Priama práca s deťmi

  • Pravidelné cvičenia pre rodičov s deťmi zamerané na vytváranie podnetného prostredia pre rozvoj dieťaťa formou hier na báze pohybu a dotyku. Skupiny sú tvorené pre deti rovnakej vekovej kategórie, čo umožňuje vytvárať program primeraný ich vnímaniu. Vítame aj deti so špeciálnymi potrebami, pre ktoré to môže byť jedna z foriem integrácie.
  • V tejto oblasti sa nám podarilo, aj  vďaka vzdelávacím aktivitám, rozšíriť náš pedagogický tím. V súčasnosti ho tvoria okrem Anny Sedlačkovej a Angeliky Kováčovej aj Miriam Gajdošová, Barbora Grausová, Roman Javilák, Daniela Mitríková, Zuzana Németh, Marta Ollé, Iveta Prieložná, Alexandra Streitová a Katarína Szilagyiová-Saková.
  • Pravidelná poradenská práca v menších skupinkách, ktorá ponúka možnosť zamerania na individuálne potreby každého dieťaťa a vytvára priestor na vzdelávanie rodičov v porozumení psychomotorického vývinu ich dieťaťa.
  • Individuálne poradenstvo, neinvazívna práca hrou na báze pohybu a dotyku zacielená na konkrétne psychomotorické problémy asymetria, vysoký – nízky svalový  tonus, pohybové zaostávanie a pod.

V centre nášho záujmu je nadviazanie spolupráce so štátnymi a neštátnymi organizáciami, ktoré sa venujú zdravotnej alebo sociálnej problematike detí. V súčasnosti sme nadviazali spoluprácu so súkromným neurologickým centrom Synalgis, občianskym združením Slovenské duly a detským domovom Studienka. Privítame spoluprácu v zaujímavých interaktívnych projektoch.