pohybový systém <strong>BabySoma<sup>®</sup>
Východiskom práce vo všetkých oblastiach činnosti je pohybový systém BabySoma®, ktorý vytvorili Mgr.Art Anna Sedlačková ArtD. a Mgr.Art Angelika Kováčová.

Obe sú absolventkami a A. Sedlačková aj pedagógom Katedry tanečnej tvorby VŠMU, kde sa venovali progresívnym tanečným prístupom konca 20.storočia.  Vplyv ich skúseností v oblasti tanečnej pedagogiky, choreografie, managementu, ako aj hlbšieho štúdia systému Body – Mind Centering® (BMC®) významne ovplyvnili filozofiu  o.z. Babyfit a systém BabySoma®.

BabySoma® je pohybový systém vychádzajúci z prirodzených zákonitostí pohybu v procese jeho vývinu. Pod procesom vývinu rozumieme obdobie človeka, kedy sa vytvárajú základné pohybové koordinácie. Zahŕňa obdobie od počatia po samostatnú chôdzu. Systém BabySoma® sa opiera o vývinový koncept pohybu v systéme Body – Mind Centering® (BMC®).

Body – Mind Centering® (BMC®je zážitkovou metódou, ktorá vedie k porozumeniu toho, ako sa myseľ prejavuje cez telo. Jednou z jeho zložiek je poznanie a aplikácia vývinového pohybu do práce s deťmi a dospelými (Developmental Movement Therapy). Podstatou práce s deťmi je neinvazívna stimulácia detí tak, aby mohli prejsť všetkými podstatnými etapami vývinu v prvom roku života. Toto je základný prístup k pohybu, ktorý akceptuje BabySoma®.